تمامی محصولات

پوآر الكتروكاردیوگراف

دارای دو سایز بزرگسال و اطفال

دارای دو نوع تك رنگ و شش رنگ 

سبك و با قدرت مكندگی مناسب 

 عدم ایجاد نویز در هنگام استفاده 

دارای روكش كلرید نقره 

رسانايی بالا و مقاوم در برابر ژلو آب
 

دیگر تصاویر