تمامی محصولات

کاف فشار سنج

بزرگسال

45-56.5 سانتی متر تک لول

35.5-46 سانتی متر تک لول

27.5-36.5 سانتی متر تک لول

45-56.5 سانتی متر دو لول

35.5-46 سانتی متردو لول

27.5-36.5 سانتی متردو لول

اطفال

20-28سانتی متر تک لول

13.8-21.5سانتی متر تک لول

20-28سانتی متردو لول

13.8-21.5سانتی متر دو لول

 

نوزاد

9-14.8 سانتی متر تک لول

5.8-10.8 سانتی متردو لول

 

دیگر تصاویر