تمامی محصولات

یک بار مصرف

 

نرخ تزریق دقیق

کوچک سیک و قابل حمل آسان برای بیمار

دارای دو نوع تزریق با ترخ ثابت و قابل تنظیم

دارای دو حجم 100 و 275 سی سی

دیگر تصاویر